Sheepcote Nairobi

Sheepcote Nairobi ridden by Kara Smith.
Sheepcote Nairobi

Click image to enlarge